Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2003

Návrh vyhlášky byl vyvěšen dne 21.11.2003, sejmuto 17.12.2003.

Zastupitelstvo obce Vřesová vydalo dne 17.12.2003 na 17. zasedání, pod bodem 2, pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 § 84 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I

Základní ustanovení

Čl. 1

•  Obec Vřesová zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

•  Poplatek ze psů

•  Poplatek za užívání veřejného prostranství

•  Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

•  Výkon správy místních poplatků prování obecní úřad v Vřesové. Na řízení o místních poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Oddíl II

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

•  Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku do 10 dnů vznik své poplatkové povinnosti tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik jeho poplatkové povinnosti, tj. zánik držby psa.

•  Povinnost oznámit držení má i poplatník, který je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen. Důvod pro osvobození musí poplatník správci prokázat.

•  Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 10 dnů od jejího vzníku.

•  Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.

Čl. 5

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.

Čl. 6

Sazba poplatku

Poplatek za psa činí ročně:

•  za prvního psa 200 Kč

•  za druhého a každého dalšího psa 200 Kč

•  za prvního psa, jehož držitelem je poživatel

invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého

důchodu, sirotčího důchodu 100 Kč

•  za druhého a každého dalšího psa,

jehož držitelem je osoba vedená v písm. C) 100 Kč

Čl.7

Vnik a zánik poplatkové povinnosti

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Pří zániku poplatkové povinnosti se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 8

Osvobození

•  Od poplatků ze psů je osvobozen

•  Držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod dle zvláštního předpisu 1a (ZTP/P)

•  Držitel provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

•  Držitel provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

•  Držitel, kterému stanoví držení a používání psa zvláštní právní předpis 1b

•  Držitel osoba se zdravotním postižením, které byl přiznán I.a II. Stupeň mimořádných výhod dle zvláštního předpisu1a (držitelé průkazu TP a ZTP).

•  Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 10. února příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.

•  Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 9

Splatnosti poplatku

•  Poplatek je splatný:

•  Nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku

•  Činí-li více než 400 Kč a méně než 1000 Kč ročně, ve 2 stejných splátkách, vždy do 31. března a do 31. července každého roku

•  Činí-li 1000 Kč a více, pak je splatný ve třech splátkách, do 31.března, do 31.července a co 30. listopadu každého roku

•  Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

1)§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové pojištění

1a)§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

1b)např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů


Oddíl III

Poplatek za užívání veřejného prostranství


Čl. 10

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí vyhrazení trvalého parkovacího místa (tj. 22 m 2 ).


Čl. 11

Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považuje místní komunikace za panelovými domy v obytné zóně obce Vřesová (obytná zóna označené dopravní značkou).


Čl. 12

Poplatník

•  Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10. Přednostně bude vyhrazeno trvalé parkovací místo pro občany (ubytovna SU a.s.)

Čl. 13

Oznamovací povinnost

•  Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku písemně či ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejpozději v den započetí užívání veřejného prostranství. Dále je povinen poplatní sdělit Obecnímu úřadu ve Vřesové příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.

•  Poplatník je rovněž povinen oznámit obecnímu úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 10 dnů od jejího vzniku.

Čl. 14

Sazba poplatku

•  Poplatek za užívání veřejného prostranství činí:

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa (22 m 2 ) pro osobní automobil paušální částkou 365 Kč ročně.

V případě kratší doby užívání než jeden rok vyhrazeného trvalého parkovacího místa (22 m 2 ) činí paušální částka za každý započatý měsíc užívání 31 Kč.

Čl. 15

Osvobození od poplatku

Poplatku z užívání veřejného prostranství nepodléhají:

•  Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené. Toto osvobození musí prokázat Obce Vřesová

•  Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro Policii ČR

•  Osvobození zvláštního užívání veřejného prostranství, kdy je uživatelem Obec Vřesová

 

Čl. 16

Vznik a zánik povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství uvedeným způsobem dle čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

 

Čl. 17

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

•  Stanovený roční částkou do 31. ledna příslušného kalendářního roku

•  Při užívání kratším jak jeden rok do 10 dnů ode dne, kdy bylo s užíváním dle čl. 10 započato

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu nebo neděli nebo státem uznaný svátek je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Oddíl IV

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj


Čl. 18

Předmět poplatku

Poplatku podléhá katody povolený výherní hrací přístroj

Čl. 19

Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje

Čl. 20

Ohlašovací povinnost

•  Poplatník je povinen ve lhůtě do 10 dnů oznámit písemně nebo ústně do protokolu obecnímu úřadu termín uvedení výherního hracího přístroje do provozu a doložit tuto skutečnost protokolem

•  Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku právnické osoby, sídlo , IČO, čísla peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikání, statutární orgán nebo osoby, které jsou oprávněny za něj v poplatkových věcech jednat

•  Poplatník je rovněž povinen oznámit do 10 dnů správci poplatku ukončení provozního výherního hracího přístroje.

Čl. 21

Sazba poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 1000 Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce bude poplatek vyměřen v poměrné části za každý započatý měsíc provozu.

Čl. 22

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

•  Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu

•  Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.


Čl. 23

Splatnost poplatku

•  Poplatek je splatný:

•  Při provozování povoleného výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do jednoho měsíce od zahájení provozu

•  Při provozování povoleného výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců do jednoho měsíce od zahájení provozu

•  Při provozování povoleného výherního hracího přístroje na kalendářní rok do jednoho měsíce od zahájení provozu

 

Oddíl V

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 24

 

•  Nebudou–li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem . Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část obec může zvýšit až na trojnásobek.

Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

•  Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou může mu obecní úřad uložit okutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém povinnost vznikal

•  Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu do konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

•  Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Čl. 31

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2004.

Touto vyhláškou se ruší obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2002 ze dne 15.11.2002.