Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o koeficientu pro daň z nemovitosti

Zastupitelstvo obce Vřesová se usneslo dne 20.6.2001 vydat podle ustanovení § 11 odstavec 3 písmeno b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku o koeficientu pro daň z nemovitosti.

Čl. 1

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje koeficient pro daň z nemovitosti dle § 11 odstavec 3 písmena b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů u staveb pro podnikatelskou činnost sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu, vyjmenovaných v § 11 odstavec 1 písmena d) bodu 2 tohoto zákona

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002