Obecně závazná vyhláška o čistotě a veřejném pořádku č. 1/2002

Zastupitelstvo obce Vřesová schválilo dne 14.11.2001 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle § 10d tuto závaznou vyhlášku o čistotě a veřejném pořádku v obci Vřesová

Čl. 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby žijící a působící v území obvodu obce a upravuje zásady udržování čistoty a veřejného pořádku

Čl. 2

Čistota veřejných prostranství

•  Veřejným prostranstvím dle této vyhlášky jsou zejména místní komunikace a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení * 1 )

•  V pochybnostech je obecní úřad oprávněn rozhodnout, zda jde o veřejné prostranství

•  Všechny fyzické a právnické osoby mohou používat veřejná prostranství pouze způsobem obvyklým a v souladu s právními předpisy. A tak, aby užíváním nebylo zhoršeno životní prostředí, nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob. A nebyl narušen vzhled obce.

•  V zájmu zajištění čistoty a pořádku veřejného prostranství je zakázáno na veřejném prostranství zejména:

•  Odhazovat smetí, papíry, obaly zbytky jídel nebo jiné předměty mimo odpadkové nádoby k tomu určené

•  Vylévat splaškové vody a jiné znečisťující tekutiny

•  Ničit trávníkové plochy, poškozovat cesty, dětské hřiště, trhat květiny, lámat větvě a jinak poškozovat keře, stromy a provádět jejich odstraňování bez povolení obecního úřadu

•  Vylepovat plakáty nebo jiná oznámení mimo plakátovacích ploch

•  Ten kdo začistí nebo poškodí veřejné prostranství je povinen bez průtahů závadu odstranit

 

* 1 ) zákon ČNR 656/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. 3

Povinnosti majitelů psů a chovatelů drobného zvířectva. * 2 )

•  Držení psů a jiných drobných zvířat je zakázáno pokud takto zvířata a jejich chov způsobují hygienické závady, ohrožují čistotu a bezpečnost v domech a na veřejných prostranství

•  Majitelé psů a chovatelé různých zvířat jsou povinni uklidit z veřejného prostranství výkaly zvířat. Je zakázáno venčení psů a koček na dětských hřištích a pískovištích

 

Čl. 4

Jízda a parkování vozidel

•  Provoz vozidel na pozemních komunikacích upravují zvláštní předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

•  Je zakázáno provádět na veřejném prostranství a na parkovištích mytí, opravy, demontáž a údržbu motorových vozidel spojenou s výměnou oleje, s výjimkou nutné opravy umožňující odjezd vozidla.


Čl. 5

Zvláštní užívání veřejného prostranství

•  Skladování nebo ukládání materiálu, výrobků a obalů všeho druhu na veřejném prostranství je bez povolení obecního úřadu zakázáno

•  Provozovatelé prodejen, restaurací jsou povinni zajistit pořádek a čistotu v jejich bezprostřední blízkosti

 

Čl. 6

Čištění veřejných prostranství a komunikace

•  Za čištění veřejných prostranství odpovídá obec a prování jej obcí pověřená organizace (právnická nebo fyzická)

 

Čl. 7

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích § 57 a § 58

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

•  Sledováním dodržování této vyhlášky je pověřen obecní úřad

 

•  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, tímto dnem končí účinnost vyhlášky 1/01 ze dne 13.12.2001.