Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Zastupitelstvo obce Vřesová se usneslo vydat dne 10.3.2004 na 20. zasedání, pod bodem 11.

V souladu s ustanovením § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se:

Čl. 1

•  Ruší obecně závazná vyhláška obce Vřesová č. 2/2003 o požární ochraně, požární řád, ze dne 17.12.2003

•  V obecně závazné vyhlášce č. 1/2003 o místních poplatcích v Čl. 24 odst. 2 se v poslední větě ruší slovo „(oznamovací)“

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2004.