Pamětní kniha obecné školy v Dohnalově

Školní rok 1945 - 46

Obec Dohnalov původně Doglasgrün byla vždycky německá bez jediného Čecha. Obyvatelstvo bylo zaměstnáno většinou v uhelných dolech, méně v továrnách a zemědělství. Škola byla založena r .1827 na velice nevhodném místě ve staré vsi u potoka.

Revoluce zde prošla celkem klidně. 8. dubna 1945 sem přišla americká armáda a utábořila se v Chodovicích. Dne 20. května opět přišli Rusové. Tábor měli ve Vintířově. Již tu zůstala ruská zóna. Jediný Čech, který zde během okupace žil, byl totálně nasazený Jan Willfart. Po revoluci se stal předsedou místní správní komise. Prvním hraničářem zde byl Antonín Jelínek, hostinský, který sem přišel v květnu. Zdejší vesnice se osídlovala jen velmi pomalu, neboť bytové i zásobovací podmínky zde byly velice těžké. Školní budova byla otevřena dne 1. prosince 1945, aby se zamezilo neodbornému vyučování dvou ochotných lidí (hostinského a pekaře). Byly zapsány 2 české a 14 německých dětí.

Školu 1. prosince 1945 otvíral učitel Jiří Troup. Bohužel jeho ustanovovací dekret zněl do Chodova a zdejší škola tak byla uzavřena do 21. února 1946, kdy sem dobrovolně nastoupila z Masarykovy měšťanské školy v Nové Sedle učitelka Marie Seidlová.

21. února 1946 byl proveden druhý zápis. Bylo při něm zapsáno 11 Čechů a 8 Němců. Škola byla převzata v ubohém stavu: okna shnilá, omítka opadaná a místo školní zahrady byl prales. 7. března 1946 bylo ve škole vzpomenuto narozenin T. G. M..  Sešlo se asi 20 Čechů (v obci bylo asi 45 Čechů a 500 Němců). 5. května 1946 se školní žactvo s českým obyvatelstvem zúčastnilo v Chodově slavnostního předávání dekretů pro hospodáře. Všechna mládež jela na vkusně ozdobeném voze v šatech v národních barvách.

Školní rok 1945 - 46 byl ukončen 20. června 1946 malou školní slavností spojenou s rozdáváním vysvědčení.

Školní rok 1946 - 47

Školní rok začal 2. září. Bylo zapsáno 52 žáků - z toho 26 Čechů a 26 Němců. Pro velký nedostatek učitelských sil byla říd. učit. M. Seidlovou dopoledne vyučována II. třída a odpoledne třída I. Dne 9. října 1946 nastoupil učitel Miloslav Zelenka, třídní ve II. třídě.

Škola dostala na podzim 2 veliké balíky knih od školy ochranitelky ve Zvoleněvsi. Knihy byly rozděleny mezi žákovskou a lidovou knihovnu. V prosinci obdrželo žactvo od téže školy 60 kg cukru jako nadílku. Dne 20. prosince byla ve škole malá vánoční nadílka. Žactvu byly koupeny bačkory na přezouvání, každé dítě dostalo sáček cukroví, 1 dárek a zvětšenou fotografii třídy.

Zima v tomto školním roce byla velice krutá. Před zahájením vyučování bylo ve třídách -6 °C. Na škole byly pravidelné lékařské prohlídky. Ty zjistily, že mnoho dětí trpí zduřením štítné žlázy.

V březnu dostala zdejší škola příděl kakaa a mouky na vyvařování přesné dávky. Každé dítě dostalo denně šálek kakaa a malou housku.

V rámci "Týdne lesů" podnikla zdejší škola vycházku do lesa, kde hajní vysvětlili žactvu význam lesa a vzbudili zájem o jeho šetření. V lese se sešlo žactvo všech okolních škol.

Školní rok 1946 - 47 byl ukončen rozdáním vysvědčení dne 28. června 1947. Školu opustily 3 žákyně, žactvo 6. - 8. post. ročníku bylo převedeno do měšťanské školy v Chodově.

Na začátek textu

Školní rok 1947 - 48

Školní rok začal dnem 1. září. Ihned po zahájení vyučování bylo pokračováno na vnější opravě budovy. Běh vyučování byl tím částečně rušen, takže pravidelné vyučování započalo asi za 14 dnů.

V tomto školním roce bylo do 1. třídy zapsáno 36 žáků, do 2. třídy 14 žáků. Správou školy byl po přeložení učitelky M. Seidlové pověřen učitelský čekatel Jiří Fořt, který byl zároveň třídním v 1. třídě. Třídním 2. třídy byl učitelský čekatel Josef Kočer.Vyučování na této škole mělo své jisté potíže. Poměr české a německé národnosti zůstal zachován, takže převládaly děti s německým mateřským jazykem.

Oslava státního svátku 28. října byl spojena s významnou událostí veřejného života, se znárodněním čs. průmyslu. Staršímu žactvu byl vyložen smysl a význam znárodnění obšírněji, protože kraj je silně průmyslový. V den státního svátku byla uskutečněna brigáda SČM a rodič. sdružení na úklidu školní budovy. Tímto byl dán i základ ke spolupráci školy s místním rodičovským sdružením.

Stejně tak jako minulý školní rok byly i v tomto roce prováděny pravidelné lékařské prohlídky, které vykonával dr. Steppa z Chodova. Několik dětí bylo posláno do protituberkulosní poradny a byl jim doporučen pobyt v prázdninových osadách.

Před ukončením školního roku, 15. června byl po dohodě s rodičovským sdružením uspořádán celodenní výlet autokarem na Klínovec, Plešivec, Boží Dar, do Jáchymova a Karlových Var. Výletu se zúčastnily pouze děti vyšší třídy a měl zdařilý průběh.

Na začátek textu

Školní rok 1948 - 49

V tomto školní roce bylo zapsáno do 1. třídy 23 žáků a do 2 třídy 27 žáků. Třídním učitelem v 1. Třídě zůstal Jiří Fořt, který také vedl správu školy. Třídním učitelem v 2. třídě byl opět Josef Kočer.

Pravidelné vyučování začalo 1. září 1948 a trvalo až do 5. března 1949, kdy byl pohřešen učitel Josef Kočer, o němž později byl dána zpráva, že pravděpodobně uprchl do Německa. Obě třídy nyní střídavě vyučoval pouze Jiří Fořt. Takovéto vyučování trvalo až do 15. března, kdy na školu přišel učitelský čekatel Josef Šafránek.

Během školního roku přibyli 4 žáci a jeden ubyl. Takže stav žactva byl na konci roku v 1. třídě 27 žáků a v 2. třídě 26 žáků. Sdružení rodičů při zdejší škole spolupracovalo dobře. Staralo se o potřeby dětí pokud mohlo.

Na začátek textu

Školní rok 1949 - 50

Tento školní rok bylo zapsáno do 1. třídy 25 žáků a do 2 třídy 31 žáků. Třídním v 1. třídě se stala učitelka Marie Gebaurová. Třídním učitelem zůstal v 2. třídě Josef Šafránek. Na škole ještě působil Jiří Fořt, který zde pobýval do doby, než nastoupil vojenskou presenční službu. Jeho úkolem bylo zasvětit do správy školy Josefa Šafránka a pomoci výpomocné učitelce Marii Gebaurové v jejích začátcích. 6. záři 1949 převzal správu školy Josef Šafránek.

Škola byla o prázdninách vymalována. Nové učebnice pro žactvo přišly až v měsíci říjnu, listopadu a poslední až v prosinci 1949. Přesto však učební osnovy byly splněny o což se zasloužili nejen učitelé, ale i žáci samotní. O čistotu ve škole se starala vzorně školnice Anna Krieglsteinová, které pomáhali žáci svou službou čistoty.

Ke konci školního roku byl ve Vintířově uspořádán společný Dětský den pro školy: Vintířov, Dolní Nivy, Lipnice, Rozmyšl a Vřesová. Byly uspořádány soutěže jednotlivých ročníků ve čtení, psaní, přednesu a zpěvu. Pak se uskutečnily sportovní soutěže na hřišti. Naše škola získala celkem 4 prvá místa: přednes básně 2. p. ročník (Maja Neumannová), zpěv 3. p. ročník (Ota Leistner), psaní 3. p. ročník (Herma Pleierová) a v družstvu vybíjené.

Po skončení školního roku, 4. července 1950,  byl uspořádán výlet. Cílem byl Křivoklát a Karlštejn. Jelo se autobusem. výletu se zúčastnilo celkem 36 dětí. Veškeré vydání platilo sdružení rodičů a přátel škol.

Na začátek textu

Školní rok 1950 - 51

Na místo správce školy byl přidělen soudruh Krčmář Josef, učitel národní školy v Novém Sedle. Třídním učitelem ve II. třídě, která měla 34 žáků, byl s. Krčmář a v I. třídě, která měla 21 žáků, byl tř. učitelkou s. Gebaurová - Tomková. Během školního roku do I. třídy přibyly 2 žákyně. Bylo tedy ke konci školního roku na škole celkem 56 žáků. Správce školy s. J. Šafránek odešel 1. října do vojenské presenční služby.

Sběr papíru, tkanin, šípků a jiných surovin probíhal dobře. Výsledky vyučovací a výchovné práce byly uspokojivé. Žáci 5. třídy odešli připravení na střední školu a také žáci I. třídy, kteří neznali vyučovaný jazyk český, jsou připraveni pro II. post. ročník.

Za pomoci učitelů bylo během roku v obci založeno JZD a žáci, společně s učiteli, opravdu velmi pomohli manuelní prací při jeho výstavbě. Žáci odpracovali celkem 1650 hodin a s. Krčmář přes 70 hodin.

Ke konci školního roku byl uspořádán školní výlet autobusem do Prahy, kde byli žáci seznámeni s místy minulých i nedávno prošlých událostí. Školní rok byl slavnostně ukončen 30. června a nejlepší žáci byli veřejně pochváleni.

Na začátek textu

Školní rok 1951 - 52

Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1951. Obě třídy byly znovu vyzdobeny, rovněž výzdoba na chodbách připomínala žákům budování socialismu, pětiletý plán, práci JZD, sběr a připravenost k obraně státu. Správcem školy byl ustanoven s. Mikan Kouřimský. I. třídu (1. a 3. post. roč.) převzal s. Kouřimský, II. třídu (2. 4. a 5. psot. roč.) s. Krčmář. V I. třídě bylo na počátku roku 31 žáků, v II. třídě 24. během roku se odstěhovali 4 žáci, přistěhovali 2, takže na konci roku měla škola 53 žáků.

Na počátku roku byl založen pionýrský oddíl, jehož vedoucí byla s. Kouřimská. V oddílu bylo celkem 17 žáků ze 3. - 5. post. ročníku.

1. listopadu 1951 nastoupil s. Krčmář vojenskou pres. službu. ONV však na školu pro nedostatek sil neustanovil jiného učitele. Bylo tedy nutno zavést střídavé vyučování při omezeném počtu týdenních vyučovacích hodin.Každá třída měla týdně 20 hodin (pouze hlavní předměty) a to I. třída vždy odpoledne (od 13 - 17 hod.) a II. třída dopoledne (od 8 - 12 hod.) Úvazek učitele byl tedy 40 hodin týdně. Na počátku května byl s. Kouřimský povolán na tříměsíční politické školení MŠVU a škola se nyní ocitla úplně bez učitele. Po několik dní vedla práci dětí s. Kouřimská, až po stálých urgencích ONV dosadil na školu jako zastupujícího správce školy s. Šišku z Kynšperka. Ten na škole vyučoval pouze 3 dny. Během týdne byl na zdejší školu určen s. Vladyka z Pochlovic. Ten pak vyučoval na škole až do konce školního roku.

Školní rok byl celkem úspěšně zakončen 28. června 1952. Pouze v 1. post. ročníku se projevily závažnější nedostatky - 5 žáků neprospělo a nemohli být propuštěni do vyššího post. ročníku.

Na začátek textu

Školní rok 1952 - 53

Školní rok byl zahájen 1. září s 53 žáky. Na škole byly otevřeny dvě třídy. V I. třídě bylo 21 žáků, ve 2. třídě 32 žáků. Národní rozvrstvení: 30,20 % české národnosti (26,40 reemigranti z Německa), 69,80 % německé národnosti. Úroveň žactva by se dala hodnotit jako slabší průměr. Hlavní příčinou je stálé střídání učitelů. Během letošního rok se vystřídali opět 4 učitelé.

Letošní školní rok zahájili učitelé Miloslav Štětovský a Lubislav Kusý, který byl ředitelem školy. Miloslav Štětovský však 24. října nastoupil základní vojenskou službu. Od 1. listopadu nastoupil na uvolněné místo učitel Kamil Kolář, který se vrátil ze základní vojenské služby a po odchodu s. Kusého převzal správu školy. Po odchodu s. Kusého zůstává na škole sám do 1. května 1954. V této době bylo nutno přistoupit k střídavému vyučování. po stálých urgencích na ONV, přichází na školu s. Tomková-Gebaurová, která zde již učila v letech 1949 - 51.

Ukončení školního roku: na škole propadá 12,50 % žáků a na střední školu odchází žáků 5.

Události v obci:
Na jaře 1953 byla v obci založena TJ Sokol. Předsedou byl zvolen A. Weihrich. Od května bylo zahájeno 2x týdně pravidelné promítání úzkých filmů. V červnu došlo k novému rozdělení zdravotnických úseků. Naše obec patřila dosud do Sokolova. Po reorganizaci spadá pod zdravotní středisko Chodov.

Na začátek textu

Školní rok 1953 - 54

Školní rok byl zahájen s 51 žáky. Po celý rok bylo střídavé vyučování, což se odrazilo v docházce žáků. Ředitelem školy zůstal Kamil Kolář. Od 1. října1953 byl přidělen na školu také učitel Miloslav Švejda, který 18. prosince odchází do základní vojenské služby. Po odchodu s. Švejdy na vojnu bylo zavedeno opět střídavé vyučování. Úroveň vyučování ještě více poklesla. Procento propadajících žáků je poměrně vysoké.

V září 1953 vystoupila škola se samostatným programem při dožínkách místního JZD. V prosinci sehráli žáci v místním hostinci divadelní hru "Perníková chaloupka".

Na škole byly provedeny některé nejnutnější opravy. Tak nákladem 5 000,-- Kčs byly pořízeny nové okapové žlaby a opravena střecha. Škola byla uvnitř vymalována a provedeny menší opravy fasády.

Na konci školního roku propadá 17 % žáků a 9 žáků odchází na střední školu do Chodova.

Na začátek textu

Školní rok 1954 - 55

Při zahájení školního roku měl k dětem proslov tajemní MNU s .Šedivý a předsedkyně SRPŠ paní Ulčová. Na škole jsou otevřeny 2 třídy s 47 žáky. Národnostní složení: 48 % české národnosti (31,50 % reemigranti z Německa) a 52 % národnosti německé. Ředitelem školy zůstal i v tomto školním roce Kamil Kolář. Druhým učitelem byl Miroslav Čipera. Letošního roku, opět po dlouhé době, ti učitelé, kteří zde školní rok začali, jej zde i dokončili. Inspekce byly provedeny v září a květnu. S. inspektor byl s výsledky spokojen

V únoru 1955 byla znovu založena pionýrská organizace pod vedením A. Heinische. Organizace měla 9 členů. Knihovny byly v tomto roce obohaceny jen 30ti knihami. Není možné zakoupit větší množství knih, neboť MNV proplácí účty za knihy velmi ledabyle, dochází k četným upomínkám a jiným nepříjemným zjevům, které nejsou zaviněné školou. ONV poskytl na generální opravu školy 5 000,-- Kčs.

Při ukončení školního roku propadají pouze 4 žáci a další 4 žáci odcházejí na střední školu.

Na začátek textu

Školní rok 1955 - 56

Dnem 1. září byla na školu přeložena učitelka osmileté střední školy v Citicích Gertruda Domabylová, která byla rovněž pověřena správou školy. Druhým učitelem na škole byl Miroslav Čipera, který 22. října odešel na vojnu. O dva dny později nastoupil na jeho místo František Domabyl. Celkový počet žáků pro tento školní rok byl 46.

MDD, který byl uspořádán v lese poblíž silnice na Tatrovice, měl velmi zdařilý průběh. V první části předvedly jednotlivé kategorie svá spartakiádní cvičení. Starší dívky zatančily pásmo tanečků. V druhé části pak byly uspořádány závody koloběžek, tříkolek, kol, závody v běhu, závody v pytlích. Na ukončení předvedli menší chlapci "ukázkový fotbal" v převlečení. Diváci, kterých bylo na poměrně zamračené počasí hojně, se doslova "smíchy váleli".

Na konci školního roku byl pro všechny žáky uspořádán výlet - Malý lázeňský okruh (K. Vary - M. Lázně - L. Kynžvart - Cheb - F. Lázně - Loket).

Opravy školní budovy nebyly provedeny žádné, byla však oplocena celá škola i školní zahrada. Tuto práci provedl zdarma sám učitel s. Domabyl. Školní zahrada, která byla rovněž ve velmi špatném stavu se zásluhou žáků a učitelů stala jednou z nejlepších ve vsi.

Na začátek textu

Školní rok 1956 - 57

V tomto školním roce nedošlo k závažnější změnám. Vyučovalo se opět ve dvou třídách a počet žáků nedosáhl ani 50. Dne 13. 3. 1957 nastoupila s. G. Domabylová mateřskou dovolenou, zastupoval ji Milena Žočková, učitelka národní školy v Loučkách.

V měsíci červnu se uskutečnil výlet do Prahy, jehož se zúčastnila většina žáků a 2 zástupci SRPŠ. 1. a 2. třída navštívila zoologickou zahradu; 3., 4. a 5. třída hrad, museum, společně pak Staroměstské náměstí a letiště. Výlet se všem velmi líbil.

Na začátek textu

Školní rok 1957 - 58

Dne 2. září byl zahájen školní rok 1957 - 58. Do 1. postupného ročníku bylo zapsáno 11 žáků, z toho 7 dívek a 4 chlapci. Počet žáků v ostatních ročnících je tento: 2 třída = 6 žáků, 3. třída = 9 žáků, 4. třída = 12 žáků a 5. třída = 4 žáci. V tomto školním roce bylo změněno seskupení tříd. S. Domabylová po návratu z mateřské dovolené vyučuje I. třídu s 1. a 2. postupným ročníkem, s. ředitel Domabyl je třídním učitelem II. třídy s 3.,4. a 5. postupným ročníkem. Vyučování II. třídy začíná v 8 hodin a I. třídy ve 12,30.

8. března vystoupili žáci na oslavě MDŽ. Svým maminkám přichystali milé překvapení - obdarovali je srdíčky a kachničkami z porcelánu. Výlet byl v tomto školním roce poněkud jinak organizován než v letech předešlých. Starší žáci (5. post. roč.) spolu s nár. školou v Lipnici navštívili blízké Máchovo jezero, Krkonoše,  Terezín, Liberec. Ostatní žáci, aby lépe poznali svůj okres a kraj, navštívili blízké lázně - Karlovy Vary (letní kino, přehrada, Jelení skok, Diana, Vřídlo, Dvořákovy sady).

Na začátek textu

Fotogalerie

Pro zobrazení fotogalerie klikněte zde: Spusť galerii

Žactvo zdejší školy v září 1946Žactvo zdejší školy v září 1946 Na slavnosti 11. května 1947Na slavnosti 11. května 1947
Učitel Miloslav ZelenkaUčitel Miloslav Zelenka Rok 1951-1952 - 1. třídaRok 1951-1952 - 1. třída
Rok 1951-1952 - 2. třídaRok 1951-1952 - 2. třída Rok 1955-1956 - Ve chvíli oddechuRok 1955-1956 - Ve chvíli oddechu
Rok 1955-1956 - Žákyně zdejší školyRok 1955-1956 - Žákyně zdejší školy Rok 1955-1956 - Práce na zahraděRok 1955-1956 - Práce na zahradě
Rok 1955-1956 - Dva chlapci končí povinnou školní docházkuRok 1955-1956 - Dva chlapci končí povinnou školní docházku Škola v roce 1956Škola v roce 1956
Vánoce roku 1956Vánoce roku 1956 Rok 1956 - 1957 - Soutěže na Mezinárodním dni dětíRok 1956 - 1957 - Soutěže na Mezinárodním dni dětí
Mezinárodní den dětí ve školním roce 1957 - 58Mezinárodní den dětí ve školním roce 1957 - 58 Roky 1957 - 1958 - MDD - jedna z mnoho soutěží tohoto dneRoky 1957 - 1958 - MDD - jedna z mnoho soutěží tohoto dne

Na začátek textu